Nová úprava institutu nespolehlivého plátce

15.10.2014 16:59:00

Nová úprava institutu tzv. „nespolehlivého plátce" dále rozšiřuje oprávnění správce daně pro aplikaci právního institutu tzv. nespolehlivého plátce.

S účinností od 1. října 2014 platí přísnější podmínky pro určení nespolehlivého plátce. Nespolehlivým plátcem DPH je ten plátce, který porušil své zákonem stanovené povinnosti následujícím způsobem (institut nespolehlivého plátce):

  • plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje podezření neuhrazení daně;
  • u plátce bude evidován kumulativní nedoplatek na DPH již ve výši 500 tis. Kč (výše nedoplatku pro rok 2013 činila 10 mil. Kč);
  • plátce neposkytne součinnost v jednání se správcem daně či nepodá daňové přiznání nebo hlášení na opakovanou výzvu správce;
  • situace, kdy správce daně neuzná nárok na odpočet ve výši minimálně 500 tis. Kč.


Konečně  od 1. 1. 2015 bude za porušení daňové povinnosti rovněž považováno to, také situace, kdy plátce neopraví na výzvu správce daně nepravdivý, neplatný či neúplný údaj týkající se skutečného sídla plátce daně z přidané hodnoty. Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty sídlo plátce DPH je vymezeno jako adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí společnosti registrované k DPH. Případně se jedná o místo, kde se schází vedení společnosti při zajišťování výkonu ekonomické činnosti.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit veškeré plátce DPH, kteří nemají registrované sídlo společnosti na finančním úřadě na adrese, ve které by bylo možné konat jednání a porady, aby tak nejpozději do konce tohoto roku učinili. Jinak se budete zbytečně vystavovat nebezpečí prohlášení nespolehlivým plátcem. Pokud využíváte služeb poskytnutí sídla, tak se ujistěte, že sídlo firmy je na adrese, kde Váš poskytovatel služeb má možnost Vám poskytovat kompletní služby virtuální kancelář. Zejména se bude jednat o možnost využívání zasedací místnosti.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2