Slovník pojmů

A.S.

a.s. – akciová společnost je společnost, jejíž výše základního kapitálu je stanovena zákonem (u a.s. s neveřejnou nabídkou akcií – 2 mil. Kč a u a.s. s veřejnou nabídkou akcí 20 mil. Kč). Základní ka...

Akcie

Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Vznik akciové společnosti je spo...

Akcionář

Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní ideální část společnosti, má právo na pod...

Akcionářská žaloba

Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat jménem společnosti člena jejího orgánu o náhradu újmy.

Akciová společnost

Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních...

AML Zákon

AML Zákon Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak ze samotného názvu vyplývá, tento zákon upravuje:  a) některá opatř...

Bytové družstvo

Společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb jeho členů.

Daňová optimalizace

Daňovou optimalizací se rozumí jednotlivé kroky a postupy, jejichž účelem je vhodné nastavení daňového základu pro výpočet daně z příjmů právnických nebo fyzických osob tak, aby dosáhnul minimální nu...

Dividenda

Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie. Dividenada se vyplácí majiteli akcie po předložení kuponu. ...

Dualistický systém

Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě představenstva a dozorčí rady.

Dvoudomá smlouva

Smlouva, kterou uzavírá jednočlenná společnost zastoupená jediným společníkem právě s tímto společníkem.

Emisní ážio

Emisní ážio rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie.

Emisní hodnota (kurs) akcie

Emisní kurs akcie je peněžní částka, za kterou akcii vydává akciová společnost. Někdy emisní kurz akci je nazýván jako cena akcie. Tato částka nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie (s výjim...

Evropská společnost

Evropská společnost představuje historicky druhou z nadnárodních forem společností, jejichž úprava vychází přímo z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské...

Evropské družstvo

Představuje nejmladší nadnárodní formu podnikání. Konstrukce jeho úpravy v řadě ohledů kopíruje e.s., což pojetí evropského družstva přibližuje klasické obchodní společnosti. Povinnou náležitostí fir...
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2