Slovník pojmů

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Základem úpravy je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V platnost vstoupilo dne 31.7.1985, účinnost 1.7.1989, s výjimkou čl. 39, 41, 42, které nab...

Firma

Obchodní firma je názvem, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výrazu firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podniku či pro pojem o...

Fundace

Právnická osoba s majetkovým substrátem, který je určen k určitému účelu.

Fúze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností obchodní společnosti. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Sloučení Zánik obchodní společnosti (předch...

Fyzická osoba

Je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se musí při převzetí listinných akcií rovněž prokáz...

GDPR

GDPR z anglické zkratky General Data Protection Regulation je doposud nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Účinnost tohoto obecné nařízení na ochranu osobních údajů je stanovena o...

Hospodářství

Hospodářství neboli ekonomika je shrnutí hospodaření určitého subjetku. Hospodářství dělíme na nadnárodní, národní a podnikové. Ekonomické subjekty: domácnosti, podniky (společnoti), stát. Rozeznává...

Identifikovaná osoba

Institut identifikované osoby byl do české legislativy zaveden novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost v roce 2013. Dotýká se těch, kteří podnikají v zahraničí. Co v praxi...

Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích nebo-li e informačním systémem veřejné správy V tomto systému se se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Tato evidence je vedena a spravovov...

Investiční společnost

Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající v:  a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo b) v obhospodařování investičních fondů na základě...

Jednatel

Jednatel je fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Statutárním orgánem s.r.o. je jeden či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110...

Kaduční řízení

Řízení, ve kterém valná hromada společnosti s ručením omezeným rozhoduje o vyloučení společníka, který je v prodlení s plněním vkladové povinnost.

Kapitálový (finanční) trh

Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě pop...

Kmenový list

Cenný papír na řad, který představuje podíl ve společnosti s ručením omezeným.

Komanditní společnost

Společnost, v níž jeden či více společníků ručí za závazky k.s. do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté, KD) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři, KL).  KD tedy vkládá majetkov...
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2